Úplná pravidla spotřebitelské soutěže "o balíček kosmetiky Goodbye Stress" 2021

 1. NÁZEV SOUTĚŽE, POŘADATEL A ORGANIZÁTOR
  1. Soutěž o balíček kosmetiky Goodbye Stress (dále jen "Soutež"), která bude probíhat na internetové adrese obchodu: https://www.zubacek.cz/blog/kneipp-goodbye-stress-soutez/
  2. Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost LANTINA s.r.o., se sídlem K. Brabce 63/2, Čelákovice, 250 88, IČO: 24193704, zapsaná v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze oddíl C vložka 187418. (dále společně jako „Organizátor“)
 2. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE
  1. Soutěž se uskuteční na internetových stránkách organizátora v rámci blogového článku na adrese: https://www.zubacek.cz/blog/kneipp-goodbye-stress-soutez/ (dále jen „Soutěžní článek“).
  2. Soutěž probíhá od uveřejnění článku dne 14.12.2021 do 17.12.2021 do 23:59 (dále jen „Doba trvání soutěže“).
  3. Sběr soutěžních údajů bude probíhat vyplněním Google formuláře vloženém do soutěžního článku. Po skončení doby trvání soutěže bude sběr odpovědí ukončen. Jakákoliv odpověď přijatá po skončení doby trvání soutěže bude považována za neplatnou.
  4. Soutěž se koná na území České republiky a Slovenské republiky. Na území těchto států je také možné doručení výhry.
 3. PODMÍNKY A PRINCIP SOUTĚŽE
  1. Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba – spotřebitel s doručovací adresou na území České nebo Slovenské republiky mimo osob dle článku III. odstavce 2 těchto Pravidel (dále jen „Soutěžící“). Osoby mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. V něm bude výslovně uvedeno, že zákonný zástupce souhlasí s účastí zastoupeného v Soutěži, souhlasí s pravidly této Soutěže a souhlasí se zpracováním osobních údajů (svých i zastoupeného) za účelem jejich využití v rámci Soutěže. Povinností Soutěžícího je předložit Organizátorovi souhlas zákonného zástupce, a to jeho zasláním na e-mail info@lantina.cz. Nepředloží-li Soutěžící písemný souhlas zákonného zástupce ani do 5 dnů ode dne, kdy o jeho předložení byl požádán, je Organizátor či Pořadatel oprávněn Soutěžícího bez náhrady vyloučit ze Soutěže.
  2. Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci Organizátora, obchodní partneři a dodavatelé Organizátora včetně jejich zaměstnanců a spolupracovníků a dále veškeré osoby podílející se na organizaci a zajišťování průběhu soutěže, jakož i osoby výše uvedeným osobám v poměru osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  3. Podmínkou účasti v soutěži je vyplnění formuláře zveřejněného u soutěžního článku. Formulář se skládá z uvedení platné emailové adresy, správného zodpovězení soutěžní otázky, otázky týkající se odběru newsletteru a souhlasem s GDPR a pravidly této soutěže.
  4. Do soutěže bude vždy zařazena jen jedna unikátní emailová adresa. Duplicitní bude vyřazena ze losování. Každá emailová adresa má tedy jednu šanci ve slosování při splnění všech ostatních podmínek soutěže.
  5. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny.
  6. Organizátor soutěže neodpovídá za neúplný nebo jinak vadný soutěžní příspěvek mající za následek nemožnost jeho použití pro účely soutěže v souvislosti s technickými či jinými komplikacemi na straně Soutěžícího nebo omezeními na straně Organizátora.
  7. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěžní příspěvek, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto Pravidlech (tj. zejména neplatná emailová adresa) nezařadit do soutěže nebo jej ze soutěže kdykoli po dobu trvání soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

 4. VÝHRA V SOUTĚŽI A PŘEDÁNÍ VÝHER VÝHRCŮM
  1. Výhrou v soutěži se rozumí sada kosmetických přípravků z řady Kneipp Goodbye Stress, který obsahuje:
   1. Olej do koupele Goodbye Stress (1 ks)
   2. Sůl do koupele Goodbye Stress (1 ks)
   3. Krém na ruce Goodbye Stress (1 ks)
   4. Tělové mléko Goodbye Stress (1 ks)
   5. Sprchový gel pro tělo i mysl: Goodbye Stress (1 ks)
   6. Sprchovou pěnu Goodbye Stress (1 ks)
  2. Celkem bude vylosován jeden výherce, který získá tento jeden balíček s kosmetikou určenou v článku IV. odstavci 1.
  3. Organizátor bude výherce kontaktovat prostřednictvím emailové adresy, který výherce použil jako přihlášku do soutěže. Organizátor tak učiní den po skončení soutěže, tedy 18.12.2021 a vyzve výherce, aby poskytl své celé jméno, doručovací adresu a telefonní kontakt. Poskytnuté osobní údaje budou použity pro doručení výhry.
   Tuto zprávu je výherce povinen odeslat do 5 pracovních dní ode dne, kdy byl kontaktovaný Organizátorem. Každý Soutěžící může získat za celou dobu soutěže pouze jednu výhru.
  4. Předání výhry výherci bude zajištěno zejména prostřednictvím třetí strany zajišťující doručovatelské služby po předchozí domluvě výherce a organizátora. Výherce může zvolit doručení výhry na výdejní místo Zásilkovny, výdejní místo PPL Parcel Shop nebo doručení na adresu společností PPL.
  5. Náklady na dopravu výhry k výherci nese organizátor v rámci jeho nabídnutých možností doprav. V případě nepřevzetí výhry od přepravce, nevyzvednutí ve stanovené lhůtě na výdejním místě si organizátor vyhrazuje právo postoupit výhru dalšímu výherci, nebo požadovat úhradu dopravného předem při opětovném zaslání původnímu výherci.
  6. Pokud výherce výhru odmítne, ztrácí nárok na výhru a Organizátor podle svého uvážení může výhru poskytnout dalšímu Soutěžícímu v pořadí dle těchto Pravidel případně ji použít k jiným marketingovým nebo dobročinným účelům. Stejným způsobem bude Organizátor postupovat v případě, že se nepodaří výherce opakovaně (alespoň dvakrát) kontaktovat v průběhu alespoň sedmi dní mezi jednotlivými pokusy o kontakt.
  7. Výherce nemá nárok na změnu výhry, směnu výhry za peněžní prostředky či na vrácení výhry po doručení a požadování peněžní náhrady.
  8. Výhry budou předány výhercům nejpozději do šedesáti dnů (60) od ukončení soutěže.
 5. ODPOVĚDNOST ORGANIZÁTORA ZA PRŮBĚH SOUTĚŽE
  1. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích Pravidel. Organizátor soutěže je oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit její Pravidla, tj. i způsoby určení výherců, druhy výher, a ve výjimečných případech soutěž i zrušit. Oprávnění Organizátora zasahovat do průběhu soutěže zahrnuje i právo nepřiznat Soutěžícímu výhru v soutěži, bude-li mít Organizátor podezření, že Soutěžící porušil, či se pokusil obejít, Pravidla soutěže. V takových případech je Organizátor oprávněn Soutěžícího vyloučit ze soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy Organizátorovi soutěže. V případě stížností ohledně průběhu soutěže se na nás prosím obraťte na emailové adrese info@lantina.cz
  2. Výhru z této soutěže nelze převést na jiného Soutěžícího nebo třetí osobu. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Výhry nelze vyplatit v penězích ani za ně poskytnout jinou nepeněžitou náhradu. Organizátor soutěže je současně oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit druhy výher
 6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI SE SOUTĚŽÍ
  1. Soutěžící uděluje Organizátorovi pro případ, že se stane výhercem soutěžní ceny, souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení (případně odvozeného jména z emailové adresy) na internetových stránkách soutěžícího, v informačním emailu o soutěži a na facebookových stránkách soutěžícího. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale je nezbytnou podmínkou účasti v soutěži. Soutěžící, který takto poskytl Organizátorovi osobní údaje, má ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů právo:
   • na přístup k osobním údajům, podle kterého může získat informace, zda jsou zpracovávány jeho osobní údaje, za jakým účelem, jaký je rozsah zpracovávaných osobních údajů a komu dalšímu byly tyto údaje případně zpřístupněné,
    • přístup k údajům všech soutěžících má organizátor a jeho zaměstnanci pro zajištění průběhu soutěže
    • údaje výherce soutěže budou poskytnuty přepravní společnosti, která bude doručovat jeho výhru
    • v případě, že soutěžící v rámci soutěže vyjádří zájem o zařazení do newsletteru organizátora, bude jeho emailová adresa zapojena do mailingového nástroje
     • Poskytovatel služby Leadhub s.r.o., IČO: 04466683, se sídlem Praha - Smíchov, Štefánikova 16/29, PSČ 150 00, spisová značka 247688 C, Městský soud v Praze a to za účelem personalizace emailových kampaní
   • na opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění neúplných údajů
   • na vymazání údajů, v případě, že zanikne účel zpracování, anebo jestli se osobní údaje zpracovávají nezákonně,
   • na omezení zpracování osobních údajů,
   • na přenositelnost osobních údajů, podle kterého může Soutěžící získat osobní údaje, které se ho týkají ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, anebo pro jiného správce osobního údajů,
   • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,
   • podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, v případě, že by zjistil, že správce nebo zprostředkovatel porušil svoje povinnosti vyplývající z výše uvedeného nařízení
  2. Účastí v soutěži Soutěžící souhlasí s tím, že Organizátor je oprávněn bezplatně užít v souladu s ustanovením § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejich jméno, příjmení a podobiznu v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Organizátora v souvislosti s prezentací této soutěže, vyhlášením vítězů soutěže a prezentace Organizátora.
 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky realizace výher v případě, že výhry objektivně nebude možno realizovat v souladu s těmito pravidly.
  2. V případě, že bude mít organizátor oprávněné podezření na spáchání podvodného jednání ze strany výherce či osoby, která danému výherci dopomohla k získání výhry, výhra nebude realizována.
  3. Účastí v soutěži je dobrovolná a soutěžící zapojením se vyjadřuje souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.
  4. Organizátor neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi uveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato Pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná úplná.
  5. Tato úplná Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na soutěžních stránkách. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli propagačním materiálu prezentujícím tuto soutěž a těmito úplnými Pravidly zveřejněnými na soutěžních stránkách, mají přednost tato úplná Pravidla.

V Čelákovicích dne 14.12.2021 (poslední změna a platnost od 22:22)

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shoptetak.cz.